„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.

Učitelia by mali menej učiť a žiaci viac vedieť.“

– Jan Amos Komenský –

Benefity

Atraktivita pre žiakov a študentov

Naše aktivity sú navrhnuté tak, aby v čo najväčšej miere zapájali samotných žiakov a študentov. Využívame inovatívne metódy výučby – aby sme zapojili čo najviac zmyslov, získali pozornosť, stimulovali pamäť, podnietili hravosť, zdravú súťaživosť a sebapoznávanie.

Jednoduchosť pre pedagógov

Ponúkame ucelenú metodiku, kde si pedagóg nájde všetky potrebné materiály pripravené tak, že sú okamžite použiteľné na vyučovaní, bez nutnosti predchádzajúcej prípravy na vyučovanie. Metodika je zameraná na samostatnú aktivitu žiakov a študentov, pedagóg vystupuje skôr v roli „manažéra vzdelávania“ s diferencovaným prístupom k žiakom. Pre každý ročník máme tematicky zamerané, interaktívno – zážitkové techniky, podporné materiály a podrobné návody.

Efektivita pre poradcov

Disponujeme dotazníkmi a testami v interaktívnej forme s okamžitým vyhodnotením na pomoc pri definovaní profesijného smerovania. Používame nástroje pre rozvoj osobnosti, rozvoj schopnosti rozhodovania a výberu povolania, ktoré ich bude napĺňať. Toto všetko uľahčí prácu poradcom, ktorí často nemajú prostriedky a časové kapacity na kvalitné a efektívne kariérové poradenstvo.

Hospodárnosť pre zriaďovateľov

Karierko je produkt, ktorý je dostupný, veľmi jednoduchý na implementáciu a nepotrebuje žiadne dodatočné zdroje na prevádzku. Zriaďovateľom prináša inovácie do procesu výučby a konkurenčnú výhodu pre svojich žiakov a ich rodičov, ktorým pomôže s výberom vhodného povolania a ďalšieho štúdia.

Inovatívne metódy výučby

Prinášame výučbu, ktorá je inšpirovaná 5E: Upútať (Engage) – Spoznať (Explore) – Porozumieť (Explain) – Analyzovať (Elaborate) – Vyhodnotiť (Evaluate). Zároveň využívame ďalšie inovatívne metódy ako: interaktívne dotazníky a testy, gamifikáciu, didaktické hry, bádateľské metódy, obrátené vyučovanie, diferencovaná výučba, kinestetické metódy…

Prepojenie s reálnym trhom práce

Pomáhame prepájať výsledky a výstupy z KARIERKA pre každého žiaka a študenta s reálnymi požiadavkami trhu práce definovanými v „Národnej sústave povolaní“ a „Národnej sústave kvalifikácií“. Pomáhame prepájať vybrané povolanie s aktuálnou sieťou škôl, s ich učebnými zameraniami a učebnými odbormi. Pri analýzach trhu práce vychádzame z aktuálnych dát ako aj trendov a predpovedí budúcnosti.

Rozvoj kľúčových kompetencií

Zameriavame sa nielen na trh práce a sebapoznávanie, ale aj na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré vyžadujú zamestnávatelia v 21. storočí. Medzi takéto kompetencie patria: kritické myslenie, komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, tímová spolupráca, kreativita, zodpovednosť, čítanie a počúvanie s porozumením, emocionálna inteligencia, práca s informáciami a dátami…

Zvyšovanie kvality života

Voľba povolania a štúdia do veľkej miery ovplyvňuje kvalitu života jednotlivca. Veď v práci trávi človek desiatky hodín každý týždeň po dlhé desaťročia. KARIERKO pomáha a podporuje žiakov a študentov v ich kľúčových životných rozhodnutiach a prispieva k šťastnému a spokojnému životu.

KARIERKO V ČÍSLACH

Aktivít pre ZŠ

Aktivít pre SŠ

Testov pre ZŠ

Testov pre SŠ

„Inteligencia nie je statická štruktúra, ale otvorený, dynamický systém,

ktorý sa môže v priebehu života ďalej rozvíjať”

Reuven Feuerstein