ZRIAĎOVATELIA

Posuňte vašu školu o krok vpred a ponúknite vašim pedagógom, poradcom, žiakom a študentom to najlepšie z kariérovej výchovy a poradenstva čo na trhu môžu nájsť vo forme uceleného a komplexného prístupu ku kariérovej výchove.

Absolventi stredných škôl

Absolventi vysokých škôl

Na Slovensku až 62% absolventov stredných škôl a 47% absolventov vysokých škôl nemá optimálne pracovné uplatnenie, teda nemá uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali! Nájsť si prácu v odbore, ktorý bol vyštudovaný, je ideálny stav. Viac ako polovica všetkých stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov si však prácu nachádza mimo odbor vzdelania, ktorý vyštudovali.

Nemusí to tak byť!

KARIERKO umožňuje zriaďovateľom poskytnúť školám možnosť čo najlepšie plniť ich poradenskú funkciu a v čo najvyššej miere podporiť pedagógov, výchovných poradcov a kariérnych poradcov v ich práci. KARIERKO je taktiež svojou jednoduchosťou, prehľadnosťou a inovatívnosťou skvelý nástroj pre podporu digitalizácie školstva.

KARIERKO zároveň v plnej miere podporuje strategické zámery Slovenskej Republiky

Plán obnovy komponent 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie

Cieľ: Poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti. Všeobecným cieľom komponentu je zvýšiť gramotnosť žiakov a zručnosti potrebné pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti).

Reforma 1

Reforma obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna a učebnicová reforma). Výučba bude namiesto odovzdávania hotovej informácie vytvárať situácie, pri ktorých žiaci môžu informácie interpretovať v konfrontácii s reálnou skúsenosťou.

Reforma 2

Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby (posilnenie profesijného rozvoja učiteľov). Reforma posilní kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a bude ich motivovať k celoživotnému profesijnému rozvoju. Dôraz sa bude klásť aj na inkluzívne vzdelávanie a osvojenie si digitálnych zručností

CENNÉ INFORMÁCIE PRE REGIÓN

Okrem už spomínaných benefitov a podpory škôl v ich činnosti, získa zriaďovateľ taktiež informácie týkajúce sa:

Profesnej orientácie žiakov a študentov

Preferovaných povolaniach žiakov a študentov

Preferovaných stredných školách a odboroch

Preferovaných vysokých škôl a odboroch