INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Hlavný cieľ:
Inovácia kompetencií učiteľov výchovných a kariérnych poradcov potrebných pre realizáciu kvalitnej kariérovej výchovy a poradenstva v školskej praxi.

Obsahom inovačného vzdelávania
je aj nácvik poradenských zručností s ohľadom na rozvoj zručnosti pre kariérovú výchovu a poradenstvo na školách. Účelom vzdelávania je, aby si účastníci osvojili integrovanýprístup ako viesť jednotlivé aktivity zaradené do kariérovej výchovy a poradenstva.

Prínosy inovačného vzdelávania

Prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní v kariérnej výchove.

Pre akú cieľovú skupinu je inovačné vzdelávanie určený?

V súlade s § 67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. – Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:

 • učiteľ prvého stupňa základnej školy,
 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy,
 • psychológ,
 • školský psychológ,
 • kariérový poradca,
 • pedagogický asistent

Kto je poskytovateľ inovačného vzdelávania

Career Guidance, s.r.o.  je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti: “Prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva”.

Evidenčné číslo rozhodnutia pre poskytovateľa inovačného vzdelávania:  46/2022 – IV
Obdobie platnosti: do 30. novembra 2027.
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie TU – dokument pdf.

Aký je rozsah a aké sú podmienky inovačného vzdelávania?

50 hodín vzdelávania realizovaného prezenčnou a dištančnou formou.

Cena inovačného vzdelávania:

 

90,- €

 • Podmienkou ukončenia vzdelávania je splnenie 80 % účasti na vzdelávaní (neúčasť na vzdelávaní ospravedlňujeme iba v odôvodnených prípadoch), vypracovanie záverečného zadania a prezentácia pred trojčlennou odbornou komisiou.

Obsah inovačného vzdelávania?

1. Základy kariérovej výchovy a kariérového poradenstva – vymedzenie pojmov

2. Technické požiadavky a postupy pre prácu s portálom KARIERKO

3. Tvorivé metódy a techniky v kariérnej výchove – KARIERKO – interaktívna a zážitková forma vzdelávania

4. Zručnosti a kompetencie v používaní metód a nástrojov kariérovej výchovy a poradenstva 

5. Efektívnosť a kvalita kariérovej výchovy

6. Príprava na hodinu kariéovej výchovy – príprava prezentácie aktivít

7. Záverečné prezentácie

Termíny inovačného vzdelávania – apríl 2024

1. stretnutie 12.4.   14:00 – 17:003 hodiny online
2. stretnutie19.4.   14:00 – 17:003 hodiny online
3. stretnutie24.4.   14:00 – 17:003 hodiny online
4. stretnutie2.5.   14:00 – 17:003 hodiny online
5. stretnutie 9.5.   14:00 – 17:003 hodiny online
6. stretnutie16.5.   14:00 – 17:003 hodiny online
7. stretnutie23.5.   14:00 – 17:003 hodiny online
8. stretnutie30.5.   14:00 – 17:003 hodiny online
9. stretnutie6.6.   14:00 – 17:003 hodiny online
10. záverečné stretnutie ukončené skúškou – prezentáciou13.6.   14:00 – 17:00

3 hodiny online

Aké sú podmienky získania 3 % príplatku za profesijný rozvoj

 1. Vybrať si vzdelávanie z aktuálnych TERMÍNOV na stránke www.karierko.sk
 2. Vyplniť, oskenovať a poslať prihlášku emailom a poštou na adresu: info@karierko.sk, Career Guidance, s.r.o. , Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava Prejsť na prihlášku – pdf
 3. Po potvrdení zaradenia do vzdelávania uhradiť platbu za vzdelávanie bankovým prevodom podľa údajov na faktúre.
 4. Absolvovať stretnutia inovačného vzdelávania
 5. Prezentovať záverečné zadania pred trojčlennou odbornou komisiou.
 6. Prijať osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania zaslaného poštou.
Chcem sa prihlásiť na inovačné vzdelávanie