AKO TO FUNGUJE

Portál Karierko je platforma, ktorá pomáha rozvíjať kariérovú výchovu a poradenstvo na školách. Portál ponúka jednoduchý prístup pre pedagógov a poradcov k výchovným aktivitám, materiálom, pomôckam a taktiež aj žiakom k dotazníkom, testom a interaktívnym cvičeniam.

Naším cieľom bolo zjednodušiť kariérovú výchovu s využitím online priestoru a priniesť tak žiakom ucelený výstup pre ich ďalšie rozhodovanie o budúcnosti, či už vo výbere strednej školy, alebo budúceho povolania.

Čo môžete od portálu očakávať?

Pre pedagógov a poradcov:

  • Jednoduchý prístup pre pedagógov a poradcov k aktivitám, materiálom a pomôckam, ktoré sú logicky rozdelené a prispôsobené podľa jednotlivých ročníkov, mesiacov a hodín.
  • Aktivity obsahujú doplnkové materiály a prílohy na stiahnutie určené na prezentovanie na hodine

Pre žiakov a študentov:

  • Pre žiakov a študentov je k dispozícii dvojciferný počet interaktívnych testov a dotazníkov.
  • Interaktívne cvičenia, na základe ktorých na konci žiaci a študenti získajú ucelený výstup vo forme syntézy, ktorý im poslúži pri výbere školy a povolania v budúcnosti
  • Zoznamy stredných škôl s možnosťou filtrovania
  • Zoznamy poradenských centier s možnosťou filtrovania
  • Karty povolaní s možnosťou filtrovania

Prečo sa rozhodnúť pre zavedenie portálu

do školského systému?

Meniaci sa trh práce súvisiaci s automatizáciou a umelou inteligenciou prináša nové výzvy. Pripraviť naše deti na povolania budúcnosti takouto výzvou určite je. Zakúpením ročnej licencie získate pre svoju školu kompletné prístupy k celej metodike, všetkým potrebným podporným dokumentom a kompletnej testovacej batérií.

Pedagógovia a poradcovia získajú prístup k aktivitám na jednom mieste, kde si už stačí len vyklikať aktivity pre konkrétny ročník, mesiac a hodinu. Všetko sme nachystali pre vás tak, aby ste už nemuseli hľadať nič navyše a vytvárať podporné materiály.

Žiaci a študenti získajú prístupy k dotazníkom a testom a ich výsledky sa budú na konci ukladať do výstupného dokumentu vo forme syntézy. Aj vďaka tomuto ucelenému dokumentu budú mať všetky aktivity pre žiakov na konci zmysel. V dokumente si budú môcť navyše vyplniť rôzne online aktivity, zvoliť si zo zoznamu stredných škôl a poradenských centier tie, o ktoré majú záujem. Výsledný dokument má za cieľ nasmerovať žiakov tým správnym smerom vo výbere budúceho štúdia a povolania.
Žiaci a študenti si budú takto vedieť porovnať na jednom mieste, či ich vybrané štúdium a profesijné smerovanie korešponduje s ich osobnosťou, temperamentom, hodnotami, potrebami, záujmami…

Aký je postup pre zavedenie portálu na vašu školu?

Samotné nastavenie portálu prebieha veľmi jednoducho. Stačí vám počítač a prístup na internet. Nepotrebujete mať server ani úložisko, len sa prihlásite na našom portáli vo forme webstránky s prihlasovacím kódom a heslom, ktoré vám po zakúpení zašleme. Pripravíme pre vás toľko prístupových hesiel, koľko bude potrebné pre pedagógov, poradcov, žiakov a študentov.

PRIEBEH VÝCHOVY

Jednotlivé vzdelávacie moduly sú formulované tak, aby žiakom a študentom ponúkli čo najširšie spektrum aktivít. Žiaci a študenti tak budú mať možnosť si reálne vyskúšať jednotlivé zručnosti, vedomosti a schopnosti. Získajú osobnú skúsenosť, ktorá im bude prospešná vzhľadom na výber budúceho štúdia a profesie. Z každej aktivity predpokladáme výstup od žiakov a študentov v zmysle zadefinovania si činnosti, ktorá ho zaujala a v ktorej vnímal jej zmysel.
Výstupy profesijnej voľby by si žiaci študenti robili prakticky sami. Slovne pomenujú, výtvarnými výtvormi alebo slohovými prácami zdokumentujú svoje poznatky, takže pedagóg nebude zahltený byrokratickými úkonmi. Vo vyšších ročníkoch sa zameriame na silné a slabé stránky, formou interaktívnych hier a dotazníkov. Žiaci a študenti si budú sami za podpory poradcov alebo pedagógov hľadať cestu k uplatneniu a k adekvátnemu štúdiu. Vďaka tomu, že tieto aktivity budú realizované už na nižšom stupni základných škôl, žiaci a študenti si svoje silné stránky a záujmy budú môcť lepšie uvedomovať a ukotviť. Na základe uvedených skutočností si budú vedieť lepšie a efektívnejšie vyberať svoje budúce štúdium a povolanie. Cieľom programu je umožniť žiakom a študentom lepšie sebapoznávanie svojich záujmov, silných stránok, pomôcť im identifikovať ich a následne rozvíjať. Aktivity ktoré v rámci programu ponúkame nemajú byť zamerané na hodnotenie zo strany pedagógov, ale na vnímanie toho, čo jednotlivcov zaujíma, k čomu prirodzene inklinujú a vytvárajú si k tomu vzťah.

UČENIE HROU

Aké je to, keď žiaci nastupujú do školy? Čo počúvajú od rodičov? Sú to vety a odkazy typu: No počkaj veď v škole ťa naučia! Alebo: V škole bude fajn, veľa sa naučíš? Čo je však skryté pod týmito výpoveďami? Je tu obsiahnutá informácia, že tu hra končí a nastupuje učenie. Mnoho rodičov má stále predstavu že sa dá naučiť „sa učiť“. Žiak si tak podprahovo uvedomí, že hra v škole je zbytočná, lebo to tam nik neocení. Hra je však dôležitou súčasťou ľudského života, pomocou nej už od malička spoznávame svet a učíme sa základným potrebám. Hra a učenie sú úzko prepojené a toto sme sa snažili zakomponovať do nášho projektu. Ak sa žiaci naozaj chcú niečo naučiť, ich progres je rapídny.

MOTIVÁCIA

Veľa pedagógov si kladie otázku: Ako motivovať žiakov? Vytvárať také podmienky, kde bude žiak motivovať samého seba, teda uspokojovať svoju potrebu učiť sa. Predstavte si ten pocit, keď sa vám niečo podarí… Máme hneď dobrú náladu, sme spokojní? Prečo je to tak? Náš mozog má schopnosť sám sa odmeniť. V momente, keď sa niečo podarí, sa vylúčia endorfíny – hormóny šťastia. Nepotrebujeme na to vonkajšiu motiváciu – známky. Ten pocit máme sami od seba. Ak to žiakovi prostredie, kde sa môže realizovať neumožňuje, (napr. necíti sa tam dobre, nerozumie tomu) tak ten potenciál sa prejaví inde – začne vyrušovať. Hra by teda mala byť prirodzenou súčasťou procesu vzdelávania. V tradičnej výučbe chýbajú predmety, kde sa dá podchytiť umelecké nadanie žiaka. V projekte chceme dať priestor aj na tieto aktivity.

SAMOSTATNOSŤ

Dať človeku samostatnosť v rozhodovaní. Nemáme sa učiť kvôli niekomu, kvôli učiteľovi, kvôli rodičovi, ale kvôli sebe samému, aby sme si napĺňali svoju potrebu. Dovoľme žiakom rozhodovať a nenútiť ich. Keď sa žiakom niečo ponúkne, oni z toho niečo vytvoria. Keď sa to umožní na nižšom stupni, budú s tým vedieť pracovať. Musí sa to ponúknuť v tom správnom veku. Vtedy sa ešte cítia na to, aby robili chyby, neskôr tam už bude cenzúra. Chceme napĺňať potreby žiakov. Pri napĺňaní potrieb sa dostaví príjemný pocit a to žiakov motivuje robiť tieto veci opakovane a bez veľkej námahy pedagóga.