ŠKOLY

V kariérovej výchove ponúkame aktivity, ktoré vyúsťujú do konkrétnych výstupov- záverov. Výstupy pomôžu žiakom a študentom lepšie sa orientovať v oblasti svojich záujmov, zručností, schopností a silných stránok.

Týmto spôsobom si vie každý žiak a študent sledovať svoj profesijný vývoj od „sna“ po realitu. Výstupy si žiaci a študenti robia prakticky sami, takže pedagóg nie je zahltený byrokratickými úkonmi.

Žiaci a študenti sa oboznámia so širokou paletou zručností, ktoré ale nie sú založené na hodnotení, ale na uvedomovaní si vzťahu k danej činnosti. Našim cieľom je naučiť ich selektovať svoje záujmy – uvedomiť si, čo ich baví, v čom sú dobrí a na čo majú potenciál. Aktivity sú vedené inovatívnymi metódami, pričom rešpektujeme aj osnovy vyučovania.

 

Vďaka týmto aktivitám si žiaci a študenti uvedomia, že v práci môžu nachádzať radosť a uspokojenie. Pri zážitkovom učení získavame osobnú skúsenosť, ktorá je neprenosná. Preto chceme v každom žiakovi a študentovi vybudovať sebadôveru, poukázať na jeho jedinečnosť a talent, ktorý bude vedieť efektívne využiť pri plánovaní ďalšieho štúdia a následne voľbe povolania.

 

V našom projekte ponúkame ucelenú metodiku, kde si pedagóg nájde všetky potrebné materiály na našom portály. Zároveň však chceme rozvíjať žiakov po všetkých stránkach, preto sú naše aktivity postavené na názornom učení, zapájame viaceré zmysly, dávame priestor tvorivosti aj umeleckému nadaniu. Dôraz kladieme i na rozvoj sociálnych vzťahov a  emočnej inteligencie, pretože dobré vzťahy, pozitívne postoje a morálne hodnoty budú prospešné a žiadané v každom zamestnaní.

Po absolvovaní kariérovej výchovy sa budú žiaci a študenti výborne orientovať v oblasti vlastného smerovania, budú vedieť jasne identifikovať svoje silné stránky, záujmy, hodnoty, postoje, potreby. Na základe toho budú mať všetky predpoklady pre efektívny výber následného štúdia. Čo z dlhodobého pohľadu povedie k správnemu výberu povolania, s čím súvisí spokojnosť absolventov a vyššia kvalita života.

VYUŽÍVAME INOVATÍVNE METÓDY

Interaktívne dotazníky a testy

Tradičná výučba sa zameriava na spoznávanie sveta okolo nás, ale nie na spoznávanie seba samého (ak nerátame hodiny zamerané na ľudské telo). Interaktívne dotazníky a testy umožnia žiakom a študentom lepšie spoznať seba samých, svoju osobnosť, motiváciu, záujmy, hodnoty, postoje, potreby…

Gamifikácia a didaktické hry

Tieto metódy predstavujú prístup, kedy sú zavádzané prvky hier do prostredia, ktoré sa s hrami obyčajne nespája. Vo vyučovaní to predstavuje aplikáciu prvkov hry do vzdelávacích aktivít. Výsledkom je, že aktivity sú pre žiakov a študentov viac motivujúce, atraktívne a zábavné. Zvyšujú tiež zapamätateľnosť a zapájajú do učenia praktickú činnosť.

Bádateľské metódy

Umožňujú, aby žiaci a študenti sami objavovali, kládli otázky, prichádzali na riešenia, formulovali hypotézy, overovali ich a tvorili závery. Pedagóg v tejto metóde vystupuje v úlohe „manažéra“ výučby – podnecuje diskusiu, kladie otázky, ukazuje, ktorým smerom sa treba uberať. Tieto metódy pomáhajú rozvíjať kritické myslenie a motivujú žiakov a študentov k aktivite.

Obrátené vyučovanie

Sústreďuje sa na individuálnu alebo skupinovú aktivitu žiakov a študentov, ktorý si doma, alebo na vyučovaní naštudujú danú tému, ktorú potom prezentujú spolužiakom a pedagógom. Pedagóg podobne ako pri bádateľských metódach pôsobí v pozícií „manažéra“ výučby. Takáto výučba prispieva k rozvoju zodpovednosti a práci s dátami.

Diferencovaná výučba

Pri diferencovanej výučbe prispôsobujeme vzdelávanie rôznym skupinám žiakov a študentov. Rozdeľujeme ich do skupín podľa určitého kritéria (záujmy, schopnosti…). Žiaci a študenti pracujú v tímoch a pedagóg zastáva rolu sprievodcu. Rozvíja sa tímová spolupráca,  tímová komunikácia a rovesnícke vzdelávanie.

Kinestetické metódy

Pri tradičnej výučbe žiaci a študenti sedia v laviciach, počúvajú, čítajú, alebo píšu. Kinestetické metódy zapájajú do výučby aj pohyb žiakov a študentov, aktivizujú ich telá a svaly. Pracujú s trojrozmernými predmetmi v priestore, dotýkajú sa ich. Sú to napríklad pohybové hry, hranie rolí, dramatizácia príbehu, výroba predmetov, skladanie stavebníc…

Projektové vyučovanie

Študenti a žiaci získavajú a rozvíjajú svoje vedomosti prostredníctvom riešenia praktických úloh a projektov. Pri realizácií projektu zapájajú svoju tvorivosť, kritické myslenie, vnútornú motiváciu a reflektujú svoje záujmy a potreby. Pri projektovom vyučovaní sa rozvíja tvorivosť, schopnosť plánovania a zodpovednosť.

Problémové vyučovanie

Rozvíja kompetencie žiakov a študentov v oblasti riešenia problémov – vnímať, rozpoznať a pochopiť problém – pracovať s informáciami potrebnými k riešeniu problému – zvoliť správne postupy riešenia problému – overiť správnosť riešenia – kriticky myslieť.

Kooperatívne vyučovanie

Komplexné zadanie sa rozdelí jednotlivcom, alebo tímom do čiastkových úloh, ktoré sú medzi sebou nezávislé. Spolupráca nastáva pri zlúčení čiastkových výsledkov do kompletného skupinového výsledku. Takto sa zlepšujú interpersonálne zručnosti – argumentácia, hľadanie kompromisu, komunikačné a vodcovské zručnosti.

Kolaboratívne vyučovanie

Všetci žiaci a študenti majú rovnaký cieľ, zodpovednosť, zapojenie a zdroje pri dosahovaní cieľa, ktorý nie je možné dosiahnuť individuálne. Práca na dosiahnutí cieľa je spoločná, každý člen najskôr rozmýšľa nad riešením samostatne a následne sa nápady zdieľajú v kolektíve. Rozvíja sa argumentácia, logika, kritické myslenie a komunikačné zručnosti.

Brainstorming a brainwriting

Kreatívna práca s myšlienkami, pri ktorej sa môžu zrodiť inovatívne a neobvyklé nápady. Nekritizujeme a sústreďujeme sa na generovanie veľkého množstva nápadov, ktoré sa môžu vymykať realite a logike. To nám umožňuje prísť aj na nezvyčajné riešenia a dáva priestor na výber kvalitných myšlienok.

Myšlienková mapa

Vizuálny nástroj, ktorým sa podporuje systémové myslenie. Stimuluje funkcie mozgu, hlavne kreativitu, pamäť, premýšľanie, učenia sa. Myšlienková mapa pozostáva z kľúčových slov, obohatených o ilustrácie, kresby, obrázky. To napomáha mozgu k intenzívnejšej reakcii na tieto podnety.

ROZVÍJAME KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Kritické myslenie

Znamená snahu pochopiť informácie v širších súvislostiach, pozerať sa pod povrch, skúmať kvalifikáciu a motívy pôvodcov informácií, dôveryhodnosť dôkazov, logickú súdržnosť tvrdení, koherentnosť vo vyvodzovaní záverov. Tiež je to snaha pozerať na veci z rôznych uhľov pohľadu, nezavrhovať odlišné názory, ale snaha ich pochopiť. V dnešnej digitálnej dobe je k dispozícií obrovské množstvo informácií, ktoré prijímame obrazom, slovom, textom a býva náročné, odlíšiť pravdu od fikcie. Preto je kritické myslenie jednou z kľúčových kompetencií pre 21. storočie.

Komunikačné zručnosti

Komunikácia predstavuje veľmi zložitý a mnohorozmerný proces výmeny informácií. Podstatou je prenos informácie medzi zúčastnenými stranami. Dôležitú úlohu v tomto procese hrá kódovanie a interpretovanie informácie, voľba vhodného komunikačného kanálu, ako aj potlačenie nežiaducich okolností a šumov. Orientácia na zúčastnenú stranu, aktívne počúvanie, zrozumiteľnosť prejavu, kladenie kontrolných otázok, overovanie efektu vysielaných správ, správne načasovanie informácie, správne využívanie gest, logická argumentácia, snaha o empatiu a prosociálnosť – toto všetko patrí medzi komunikačné zručnosti.

Kreativita

 

Kreativita predstavuje schopnosť človeka vytvárať nové a pôvodné myšlienky, ktoré predtým ich pôvodca nepoznal. Je to aj schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch, zmysluplne ich používať neobvyklým spôsobom, odprostiť sa od tradičných schém myslenia, nebrať veci ako nemenné, nachádzať niečo nové, čo obohatí kultúru a spoločnosť. Kreativita sa dokáže prejaviť aj v spôsobe riešenia problému, netradičnej prezentácií, či zaujímavo položenej otázke.

Zodpovednosť

Byť zodpovedný je nielen rozhodnutie konať podľa povinností, požiadaviek a noriem, ale aj pripravenosť niesť následky za takéto konanie. Zodpovední ľudia dosahujú ciele, plnia úlohy, dodržujú termíny a riadia sa postupmi. Nie je pritom podstatné, či ich stanovili sami, alebo to urobil niekto druhý.

Emocionálna inteligencia

Je to schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať emócie svoje vlastné, emócie druhých aj emócie skupiny. V minulosti bola skôr v popredí racionálna inteligencia – IQ. Úspech v živote však závisí na obidvoch druhoch, IQ aj EQ. Bez emocionálnej inteligencie nie je racionálna inteligencia schopná využiť svoj celý potenciál. K najdôležitejším prvkom EQ patrí: znalosť vlastných emócií, ovládanie svojich emócií, sebamotivácia, vnímavosť emócií druhých, riadenie medziľudských vzťahov.

Riešenie konfliktov

Konflikt je prejavom dynamického vývoja diania a neustálej zmeny. Úspech v rôznych oblastiach ľudského úsilia, súkromných či kariérnych, veľakrát závisí práve od schopnosti rozoznať, správne interpretovať a následne vyriešiť konflikt. Tak ako v každom ľudskom spoločenstve, tak aj v pracovnom procese má konflikt svoje miesto. Vzniká ako výsledok nedorozumenia medzi ľuďmi, ktoré je zapríčinené rozporom v ich názoroch, potrebách alebo prioritách. Konflikty sú súčasťou života a je potrebné ich riešiť, nie sa im vyhýbať.

Tímová spolupráca

Pre úspešné fungovanie tímu a dosiahnutie cieľa musia byť splnené základné predpoklady. Najdôležitejším predpokladom je „chcieť“, teda byť motivovaný niečo spraviť, prijať tímovú víziu za svoju. To však ešte pre efektívnu tímovú spoluprácu nestačí. Potrebujeme aj „smieť“, teda mať mandát, poverenie a zdroje na danú úlohu. Ani to však nestačí, potrebujeme „vedieť “, čiže mať potrebné znalosti a schopnosti na dosiahnutie cieľa. Vo väčšine súčasných profesií sa stretávame s prácou v tíme, pretože je overené, že skupina dokáže viac ako jednotlivec.

Čítanie a počúvanie s porozumením

Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je dôležitou podmienkou „vstupu“ žiaka do učiva. Učenie sa nie je zmysluplné a nie je ani efektívne, keď v ňom chýba porozumenie. Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom osvojovania si učiva, ale aj základom chápania sveta. Porozumenie textov (školských i mimoškolských) hrá mimoriadnu úlohu vo vývine dieťaťa. Keďže text prináša nové informácie, núti ho myslieť, uvažovať, formuje jeho hodnoty a ovplyvňuje postoje k svetu.