Základné školy

Pre základné školy ponúkame viac ako 170 aktivít a 12 dotazníkov a testov. Naším cieľom je venovať sa profilácii žiakov ZŠ už na nižších ročníkoch za účelom ich úspešného uplatnenia sa na trhu práce. Pre každý ročník máme tematicky zamerané, interaktívno – zážitkové techniky, podporné materiály a podrobné návody na dve vyučovacie hodiny mesačne na celý školský rok. Výnimku tvorí deviaty ročník, v ktorom sú hlavné aktivity súvisiace s výberom budúceho povolania a výberu strednej školy naviazané na termíny podávania prihlášok na stredné školy.

prečo začíname už

na 1. stupni

základných škôl?

1.

Lebo táto etapa je významným medzníkom v živote dieťaťa. Práca a povinnosti začínajú nahrádzať dovtedy dominantnú činnosť – hru.

2.

Škola otvára dieťaťu nové možnosti – učí myslieť novým spôsobom, dáva možnosti uplatniť sa v oveľa väčšej skupine vrstovníkov.

3.

Vplyvom školskej výuky sa skvalitňuje i rečový prejav dieťaťa. V kognitívnom vývine dochádza k radikálnej zmene, dieťa objaví logiku.

4.

Toto obdobie je však sprevádzané aj silnou túžbou spoznávať a objavovať nové veci. Správne vedenie detí a ponúkanie aktivít ich môže silno motivovať k činnostiam, v ktorých budú spoznávať vlastné hranice a uvedomovať si zmysel činností. Tento zážitok môže neskôr žiakov významne posunúť pri výbere budúceho povolania.

5.

Dieťa v mladšom školskom veku cíti veľmi silnú potrebu patriť do skupiny vrstovníkov. Je preto veľmi dôležité rozvíjať už v tomto veku emočnú inteligenciu, ktorá je významná aj pri úspešnom uplatnení sa v živote.

BONUS zadarmo